Popis projektu - CUSTODIA, n.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Opatrovateľská služba > projekt IA MPSVaR

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „IA ZaSI“) sa stala prijímateľom národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. NP POS sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja.

Cieľom projektu je Podpora sociálnej inklúzie  rozšírením dostupnosti opatrovateľskej služby. 

Špecifickými cieľmi projektu sú:
 
  • Zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby v regiónoch,
  • Umožniť občanom s ťažkým zdravotným  postihnutím ,  občanom s nepriaznivým zdravotným  stavom a seniorom zotrvať vo svojej rodine a komunite s náležitou odbornou pomocou.
 
 
Hlavným cieľom poskytovania opatrovateľskej služby je podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Vytvorí sa vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporí sa integrácia cieľovej skupiny do spoločnosti. Podporí sa aj súbeh pracovného a rodinného života pre rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.
 
IA ZaSI ako prijímateľ NFP prostredníctvom prijatých „Žiadostí o zapojenie sa do národného projektu“ zabezpečí výber spolupracujúcich subjektov – verejných a neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby (ďalej len poskytovateľov). S poskytovateľmi opatrovateľskej služby bude následne podpísaná Zmluva o spolupráci, ktorá upraví vzťahy a náležitosti spojené s výkonom opatrovateľskej služby. Výber poskytovateľov opatrovateľskej služby je založený na princípe postupného spracovania prijatých žiadostí. IA ZaSI poskytne poskytovateľom opatrovateľskej služby finančné prostriedky na výkon opatrovateľskej činnosti v závislosti od počtu opatrovateliek1.  Poskytovatelia poskytujú opatrovateľskú službu v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 448“) s prihliadnutím na individuálne potreby klienta.
 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky