Chcem sa stať klientom - CUSTODIA, n.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Opatrovateľská služba > Klient

Štandardný klient

Nie je nutné spĺňať žiadne podmienky.


Klient v rámci projektu IA MPSVaR

Pre zaradenie do projektu je nevyhnutné disponovať vydaným rozhodnutím obecného alebo mestského úradu o komplexnom posúdení odkázanosti.
Informácie o potrebných procesných úkonoch a dokumentoch vyžadovaných pre posúdenie odkázanosti nájdete na webovej stránke obce/mesta alebo si ich vyžiadajte na obecnom/mestskom úrade. 

Potrebné dokumenty a vypísanú žiadosť o opatrovateľskú službu žiadateľ odovzdá v mieste bydliska na príslušný mestský alebo obecný úrad, odbor Sociálnej starostlivosti, ktorý následne vydá posúdenie  so stanovením stupňa odkázanosti.

Na základe vydaného rozhodnutia je možné  uzatvoriť medzi poskytovateľom a žiadateľom zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky